Menu
Home
Zoek in catalogus
Contactformulier
E-MAIL courriel téléphone - phone number - telefoonnummer - Telefon
kristallen kroonluchter luster koop crystalhome © cristaux pampilles pièces échange replacement
Lustres Appliques Montgolfières INSTALLATION SUR PLACE
LEUCHTEN - SORTIMENT
LUMINAIRES
LAMPARAS - TODAS
LIGHTING, ALL TYPES
LAMPEN & LUCHTERS, LUSTERS
Lustres en cristal grand stil, pièces, verre de luxe
pièces en cristal - crystal replacement pieces
crystal parts - pampilles - brochure - wholesale Britain - en gros France - cristaux - trimmings
Soms is het geen goud, maar kristal wat er blinkt. ...
Original Bohemian crystal chandeliers, Residential lighting - Spécialiste cristal de Bohème
Crystalhome © cristal grande allure Quality Crystal
Catalogus
OverigVerlichting
    leveringsvoorwaarden, algemene
   Catalogue of CRYSTAL parts
   Catalogue of BOBECHES /SCHAALTJES
   Een schat aan kristallen luchters...
   klassiek en duurzaam !
   kristallen lampen te kust en te keur
   Moderne Sierverlichting - illumination moderne
   testgroep Serie Alamode
Terug...
 
zoek in website
Zoek op het web
 
Links
 
leveringsvoorwaarden, algemene
ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN CRYSTALHOME / AMSTELOT CRYSTAL / ESTRELJA DECOR ARTIKEL 1 DEFINITIES 2015 1.1. Onder de opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de opdrachtgever,koper,tussenhandelaar en iedere afnemer, die aan de firma Crystalhome /Amstelot crystal- verder te noemen de verkoper - een opdracht geeft of met deze een overeenkomst heeft gesloten. 1.2. Onder de verkoper worden in deze algemene voorwaarden mede begrepen alle ondernemingen aan wie de uitvoering van een overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt toevertrouwd. ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID 2.1. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,leveringen,diensten en overeenkomsten van de verkoper. 2.2. Indien de opdrachtgever ook algemene voorwaarden van toepassing verklaart,binden deze de verkoper slechts voor zover de verkoper deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. 2.3. Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden toepasselijk zijn,zijn onderworpen aan het Nederlandse recht. ARTIKEL 3 AANBIEDINGEN 3.1. De aanbiedingen van de verkoper zijn vrijblijvend. 3.2. Orders, overeenkomsten en afspraken zijn voor de verkoper eerst bindend,indien en voorzover zij door haar schriftelijk zijn bevestigd.Leveringstijden zijn vrijblijvend,tenzij anders is overeengekomen. ARTIKEL 4 OVEREENKOMST 4.1. Een overeenkomst tussen partijen komt schriftelijk tot stand dan wel doordat de verkoper met uitvoeringshandelingen is begonnen. 4.2. Een overeenkomst die de opdrachtgever heeft gesloten met een vertegenwoordiger of enige tussenpersoon van de verkoper is slechts rechtsgeldig indien en voor zover de vertegenwoordiger of tussenpersoon beschikt over een schriftelijke volmacht. ARTIKEL 5 PRIJZEN 5.1. Voor de door partijen gesloten overeenkomsten gelden de prijzen en voorwaarden van de leveringsdatum,tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 5.2. Prijzen zijn exclusief B.T.W.,tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. 5.3. De verkoper heeft het recht na totstandkoming van de overeenkomst aan de opdrachtgever door te berekenen: -prijsstijgingen,waaronder begrepen prijzen van materialen en onderdelen; -kostenstijgingen, waaronder mede begrepen transport- en loonkostenstijgingen; -prijsstijgingen ten gevolge van invoering of verhoging van belastingen en/of andere heffingen van bevoegde instanties; die optreden na de totstandkoming van de overeenkomst ongeacht of deze voorzienbaar waren. ARTIKEL 6 BETALING 6.1. Alle betalingen dienen te zijn ontvangen uiterlijk op de dag van levering, zonder aftrek of verrekening, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. 6.2. De verkoper is te allen tijde gerechtigd contante betaling,vooruitbetaling dan wel zekerheid voor de betaling te vorderen. 6.3. Indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichting tot betaling of zekerheidstelling voldoet, is de verkoper zonder voorafgaande ingebrekestelling gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen uit deze en alle verdere met opdrachtgever gesloten overeenkomsten op te schorten,onverminderd haar overige bevoegdheden ingevolge de wet. 6.4. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen tot betaling niet nakomt, is hij vanaf de factuurdatum een vertragingsrente van 1 % per maand verschuldigd,zonder dat hiertoe een ingebrekestelling is vereist. 6.5. Alle kosten met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde,zijn voor rekening van de opdrachtgever.De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15 % van het verschuldigde bedrag,exclusief B.T.W. en zijn reeds verschuldigd en opeisbaar zodra de vordering ter incasso uit handen is gegeven. ARTIKEL 7 LEVERING 7.1. Opgegeven levertijden zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 7.2. Levering geschiedt op de door partijen overeengekomen plaats,dan wel bij gebreke daarvan op een door de verkoper aan te wijzen plaats. 7.3. De kosten van aflevering zijn voor de koper. 7.4. Het risico voor de te leveren goederen gaat op de opdrachtgever over bij aflevering van de goederen op de plaats van aflevering. 7.5. Afleveringen elders dan overeengekomen alsmede retourzendingen geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever. 7.6. Indien levering van de goederen door de opdrachtgever wordt geweigerd, gaat onverminderd het bepaalde in artikel 9 onmiddellijk het risico van de goederen over op de opdrachtgever en kan de verkoper direct aanspraak maken op betaling. De verkoper zal de goederen bewaren voor rekening en risico van de opdrachtgever tot nader order. 7.7. De verkoper heeft het recht om bij in gebreke blijven van de opdrachtgever na sommatie zich te ontdoen van de goederen of daaraan een andere bestemming te geven.Een eventuele opbrengst wordt aan de opdrachtgever gecrediteerd onder aftrek van alle voor diens rekening komende kosten,onverminderd het recht van de verkoper op volledige betaling van de overeengekomen prijs. 7.8. Monsters, foto's en tekeningen blijven eigendom van de verkoper en mogen niet worden nagemaakt of gekopieerd of aan derden ter hand gesteld.Alle modellen en gereedschappen welke speciaal voor een opdracht zijn vervaardigd,blijven eigendom van de verkoper,ook al zijn deze geheel of gedeeltelijk door de opdrachtgever betaald,tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 7.9. Alle artikelen worden uitgevoerd in standaarduitvoering.Voor een bestelling van daarvan afwijkende modellen of kleuren wordt een meerprijs in rekening gebracht,een en ander na voorafgaand overleg. 7.10. Wanneer een opdracht volgens model of tekening vervaardigd wordt,neemt de opdrachtgever de garantie op zich, dat geen auteursrecht, merk, octrooi, gebruiks- of handelsmodel of enig ander recht van derden wordt aangetast. 7.11 Met een levering wordt eerst aangevangen, nadat tenminste 50% van de totale verkoopsom inclusief daarmee samenhangende kosten is ontvangen. ARTIKEL 8 RECLAME 8.1. Reclame dient schriftelijk te geschieden,onder opgave van redenen. Reclame ter zake van tekortkomingen in eigenschappen dient binnen 2 dagen na levering plaats te vinden;reclame ter zake van alle overige tekortkomingen binnen 8 dagen na de levering,dan wel binnen 8 dagen nadat de opdrachtgever de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken.Indien reclame niet op bovengenoemde wijze heeft plaatsgevonden,geldt de levering als onvoorwaardelijk aanvaard. 8.2. Gebruikelijke afwijkingen zijn geen reden voor reclame. 8.3. In geval van reclame is de verkoper slechts gehouden tot aanvulling of vervanging van de niet of niet deugdelijk geleverde goederen.Indien vervoer in opdracht van de verkoper door derden geschiedt,dient de opdrachtgever tijdig te reclameren conform de toepasselijke vervoerscondities,op straffe van verval van aanspraken op de verkoper. 8.4. Door de verkoper verstrekte opgaven en informatie met betrekking tot de goederen zijn vrijblijvend en bevrijden de opdrachtgever niet van zijn verplichtingen tot onderzoek van de goederen. 8.5. Bij gebruik en verbruik van geleverde goederen is de opdrachtgever volledig aansprakelijk voor het nakomen van wettelijke en andere voorschriften van bevoegde instanties. ARTIKEL 9 EIGENDOMSVOORBEHOUD 9.1. Zolang de opdrachtgever niet volledig aan al zijn betalingsverplichtingen jegens de verkoper heeft voldaan, blijft de verkoper eigenares van alle verkochte en/of geleverde goederen. 9.2. De opdrachtgever heeft niet het recht de goederen op enigerlei wijze te vervreemden of te bezwaren,zolang niet volledige betaling aan de verkoper heeft plaatsgevonden,behoudens en voorzover het de normale uitoefening van het bedrijf betreft. De opdrachtgever is verplicht de hieruit voortvloeiende vorderingen op derden aan de verkoper te verpanden,op straffe van een boete ter hoogte van 50 % van het factuurbedrag voor de geleverde goederen,met een minimum van f 5000,-. 9.3. Bij vermenging,verwerking,natrekking e.d. van de goederen met goederen van de opdrachtgever of derden,behoudt dan wel verkrijgt de verkoper de eigendom voor haar deel in het geheel van de bestaande of ontstane goederen. 9.4. Indien de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet nakomt,heeft de verkoper zonder dat een ingebrekestelling is vereist,het recht de haar in eigendom toebehorende goederen terug te nemen. Aan de verkoper en haar werknemers komt alsdan onherroepelijk het recht toe het terrein van de opdrachtgever te betreden en zich het feitelijk bezit van de geleverde goederen te verschaffen. 9.5. Vorderingen ter zake van verkoop van aan de verkoper geheel of gedeeltelijk toebehorende goederen alsmede rechten ter zake van een toekomstige uitkering vanwege een verzekeringsovereenkomst worden door de opdrachtgever aan de verkoper verpand. 9.6. Op verzoek van de verkoper verschaft de opdrachtgever onmiddellijk alle informatie met betrekking tot de geheel of gedeeltelijk in eigendom aan de verkoper toebehorende goederen. ARTIKEL 10 AANSPRAKELIJKHEID 10.1. De verkoper is niet aansprakelijk anders dan in artikel 8.3 bedoeld voor aanspraken of schade vanwege niet,niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van een opdracht ,behoudens en voorzover de opdrachtgever kan aantonen dat sprake is van opzet. 10.2. De verkoper is in geen geval aansprakelijk voor bedrijfsschade en/of gevolgschade. 10.3. De verkoper is niet aansprakelijk voor schade indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na kennis te hebben genomen van de schadeoorzaak de verkoper per aangetekend schrijven voor de schade aansprakelijk heeft gesteld. 10.4. De verkoper is in geen geval aansprakelijk voor schade van de opdrachtgever of derden in de volgende gevallen: - indien de opdrachtgever de veiligheidsvoorschriften,de gebruiksaanwijzingen en de waarschuwingen die van overheidswege en/of door de verkoper bij de goederen worden gegeven,niet nakomt en/of niet aan derden overhandigt; - de opdrachtgever het gebruik dat van de goederen kan worden gemaakt uitbreidt of het toelaat of mogelijk maakt dat derden voor andere doeleinden dan aangegeven de goederen kunnen aanwenden. ARTIKEL 11 GARANTIE 11.1. Elke vorm van garantie van de verkoper vervalt indien de goederen worden gebruikt anders dan waartoe zij zijn bestemd of anders dan volgens voorschrift. 11.2. De verkoper is na dat zij een aanspraak op garantie geldig heeft geoordeeld slechts gehouden tot aanvulling en vervanging van hetgeen gebrekkig werd geleverd. 11.3. De verkoper is nimmer gehouden op toegeleverde artikelen een garantie af te geven, die meer of andere zaken omvat, dan waarvoor hij van zijn toeleverancier garantie heeft verkregen. ARTIKEL 12 VRIJWARING De opdrachtgever is gehouden de verkoper te vrijwaren,dan wel schadeloos te stellen,voor alle kosten en schade waarin de verkoper mocht vervallen doordat derden een vordering op de verkoper instellen ter zake van enig feit,waarvoor aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever in deze algemene voorwaarden is uitgesloten. ARTIKEL 13 DERDENBEDING Alle bedingen betreffende de uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van de verkoper en betreffende de vrijwaring van de verkoper voor aanspraken van derden,zijn mede bedongen ten behoeve van degenen die in dienst zijn van de verkoper als van derden voor wier handelen dan wel nalaten de verkoper aansprakelijk kan zijn. ARTIKEL 14 BEEINDIGING 14.1. Indien de opdrachtgever met tijdige betaling of nakoming van andere verplichtingen jegens de verkoper in gebreke blijft,is de verkoper zonder ingebrekestelling bevoegd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen,onverminderd het recht van de verkoper op volledige vergoeding van geleden en te lijden schade en alle verdere rechten. 14.2. De bevoegdheid tot ontbinding op grond van artikel 14.1. komt de verkoper ook toe indien de verkoper oordeelt dat de opdrachtgever voorlopige surséance van betaling aanvraagt,in staat van faillissement wordt verklaard,conservatoir dan wel executoriaal beslag op goederen van de opdrachtgever wordt gelegd,dan wel een schuldsanering plaats vindt. 14.3. De geleden en nog te lijden schade zoals bedoeld artikel 14.1. bedraagt tenminste 10 % van de overeengekomen prijs,zonder dat de verkoper gehouden is aan te tonen dat deze schade is of zal worden geleden. 14.4. In geval van ontbinding op grond van artikel 14 is door de verkoper aan opdrachtgever verstrekt krediet direct opeisbaar, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. ARTIKEL 15 OVERMACHT 15.1. In geval van overmacht is de verkoper bevoegd haar leveringsverplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten,dan wel de overeenkomst te ontbinden,zonder tot enigerlei vergoeding van schade,kosten en interessen aan de opdrachtgever gehouden te zijn. 15.2. Onder overmacht aan de zijde van de verkoper wordt in ieder geval mede begrepen: a. schade ten gevolge van natuurrampen en/of stormschade; b. oorlog, oorlogsgevaar en/of elke andere vorm van gewapend conflict of dreiging hiervan waardoor de levering van de goederen wordt belemmerd; c. werkstakingen,gedwongen bedrijfssluiting,oproer en elke andere vorm van storing en/of belemmering door derden veroorzaakt; d. verlies of beschadiging van goederen bij transport; e. ziekte van een of meer bezwaarlijk te vervangen werknemers; f. wetgevende of administratieve maatregelen van overheidswege ; g. maatregelen opgelegd door organisaties of contractuele vormen van samenwerking waarbij de verkoper is aangesloten of waarvan zij deel uitmaakt en die de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever belemmeren; h. gebrek en/of storingen in de middelen van vervoer,productieapparatuur of energievoorzieningen; i. brand of andere ongevallen in het bedrijf van de verkoper; j. niet of niet tijdige levering aan de verkoper door leveranciers in Nederland en/of andere landen; k. stagnatie in Nederland en/of andere landen in aanvoer van goederen en/of energie. 15.3. Voert de verkoper ondanks de aanwezigheid van de in artikel 15.1 en 15.2 genoemde omstandigheden de leveringen en/of diensten uit, dan is zij gerechtigd alle door haar te maken kosten aan de opdrachtgever door te berekenen en van de overeenkomst af te wijken voor zover dit naar haar oordeel noodzakelijk is. ARTIKEL 16 NIETIGHEID Indien een van de bedingen van deze algemene voorwaarden nietig wordt geoordeeld,heeft dit geen gevolg voor de geldigheid van de overige bedingen van deze algemene voorwaarden. ARTIKEL 17 GESCHILLEN Alle geschillen tussen partijen zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de plaats van de vestiging van de verkoper onverminderd het recht van de verkoper om de opdrachtgever in het arrondissement van diens plaats van vestiging in rechte te betrekken. ARTIKEL 18 TOEPASSELIJK RECHT Het toepasselijke recht op alle transacties is dat van Nederland, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. ARTIKEL 19 BEKENDMAKING De algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de verkoper zijn gepubliceerd op het internet onder de domeinnamen www.crystalhome.com en www.amstelrot.com en www.estrelja.com . ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN CRYSTALHOME / AMSTELOT CRYSTAL / ESTRELJA DECOR ARTIKEL 1 DEFINITIES 1.1. Onder de opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de opdrachtgever,koper,tussenhandelaar en iedere afnemer, die aan de hieronder vermelde bij de Vereniging Licht aangesloten onderneming, verder te noemen de verkoper,een opdracht geeft of met deze een overeenkomst heeft gesloten. 1.2. Onder de verkoper worden in deze algemene voorwaarden mede begrepen alle ondernemingen aan wie de uitvoering van een overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt toevertrouwd. ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID 2.1. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,leveringen,diensten en overeenkomsten van de verkoper. 2.2. Indien de opdrachtgever ook algemene voorwaarden van toepassing verklaart,binden deze de verkoper slechts voor zover de verkoper deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. 2.3. Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden toepasselijk zijn,zijn onderworpen aan het Nederlandse recht. ARTIKEL 3 AANBIEDINGEN 3.1. De aanbiedingen van de verkoper zijn vrijblijvend. 3.2. Orders, overeenkomsten en afspraken zijn voor de verkoper eerst bindend,indien en voorzover zij door haar schriftelijk zijn bevestigd.Leveringstijden zijn vrijblijvend,tenzij anders is overeengekomen. ARTIKEL 4 OVEREENKOMST 4.1. Een overeenkomst tussen partijen komt schriftelijk tot stand dan wel doordat de verkoper met uitvoeringshandelingen is begonnen. 4.2. Een overeenkomst die de opdrachtgever heeft gesloten met een vertegenwoordiger of enige tussenpersoon van de verkoper is slechts rechtsgeldig indien en voor zover de vertegenwoordiger of tussenpersoon beschikt over een schriftelijke volmacht. ARTIKEL 5 PRIJZEN 5.1. Voor de door partijen gesloten overeenkomsten gelden de prijzen en voorwaarden van de leveringsdatum,tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 5.2. Prijzen zijn exclusief B.T.W.,tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. 5.3. De verkoper heeft het recht na totstandkoming van de overeenkomst aan de opdrachtgever door te berekenen: -prijsstijgingen,waaronder begrepen prijzen van materialen en onderdelen; -kostenstijgingen, waaronder mede begrepen transport- en loonkostenstijgingen; -prijsstijgingen ten gevolge van invoering of verhoging van belastingen en/of andere heffingen van bevoegde instanties; die optreden na de totstandkoming van de overeenkomst ongeacht of deze voorzienbaar waren. ARTIKEL 6 BETALING 6.1. Alle betalingen dienen te zijn ontvangen uiterlijk op de dag van levering, zonder aftrek of verrekening, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. 6.2. De verkoper is te allen tijde gerechtigd contante betaling,vooruitbetaling dan wel zekerheid voor de betaling te vorderen. 6.3. Indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichting tot betaling of zekerheidstelling voldoet, is de verkoper zonder voorafgaande ingebrekestelling gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen uit deze en alle verdere met opdrachtgever gesloten overeenkomsten op te schorten,onverminderd haar overige bevoegdheden ingevolge de wet. 6.4. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen tot betaling niet nakomt, is hij vanaf de factuurdatum een vertragingsrente van 1 % per maand verschuldigd,zonder dat hiertoe een ingebrekestelling is vereist. 6.5. Alle kosten met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde,zijn voor rekening van de opdrachtgever.De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15 % van het verschuldigde bedrag,exclusief B.T.W. en zijn reeds verschuldigd en opeisbaar zodra de vordering ter incasso uit handen is gegeven. ARTIKEL 7 LEVERING 7.1. Opgegeven levertijden zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 7.2. Levering geschiedt op de door partijen overeengekomen plaats,dan wel bij gebreke daarvan op een door de verkoper aan te wijzen plaats. 7.3. De kosten van aflevering zijn voor de koper. 7.4. Het risico voor de te leveren goederen gaat op de opdrachtgever over bij aflevering van de goederen op de plaats van aflevering. 7.5. Afleveringen elders dan overeengekomen alsmede retourzendingen geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever. 7.6. Indien levering van de goederen door de opdrachtgever wordt geweigerd, gaat onverminderd het bepaalde in artikel 9 onmiddellijk het risico van de goederen over op de opdrachtgever en kan de verkoper direct aanspraak maken op betaling. De verkoper zal de goederen bewaren voor rekening en risico van de opdrachtgever tot nader order. 7.7. De verkoper heeft het recht om bij in gebreke blijven van de opdrachtgever na sommatie zich te ontdoen van de goederen of daaraan een andere bestemming te geven.Een eventuele opbrengst wordt aan de opdrachtgever gecrediteerd onder aftrek van alle voor diens rekening komende kosten,onverminderd het recht van de verkoper op volledige betaling van de overeengekomen prijs. 7.8. Monsters, foto's en tekeningen blijven eigendom van de verkoper en mogen niet worden nagemaakt of gekopieerd of aan derden ter hand gesteld.Alle modellen en gereedschappen welke speciaal voor een opdracht zijn vervaardigd,blijven eigendom van de verkoper,ook al zijn deze geheel of gedeeltelijk door de opdrachtgever betaald,tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 7.9. Alle artikelen worden uitgevoerd in standaarduitvoering.Voor een bestelling van daarvan afwijkende modellen of kleuren wordt een meerprijs in rekening gebracht,een en ander na voorafgaand overleg. 7.10. Wanneer een opdracht volgens model of tekening vervaardigd wordt,neemt de opdrachtgever de garantie op zich, dat geen auteursrecht, merk, octrooi, gebruiks- of handelsmodel of enig ander recht van derden wordt aangetast. ARTIKEL 8 RECLAME 8.1. Reclame dient schriftelijk te geschieden,onder opgave van redenen. Reclame ter zake van tekortkomingen in eigenschappen dient binnen 2 dagen na levering plaats te vinden;reclame ter zake van alle overige tekortkomingen binnen 8 dagen na de levering,dan wel binnen 8 dagen nadat de opdrachtgever de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken.Indien reclame niet op bovengenoemde wijze heeft plaatsgevonden,geldt de levering als onvoorwaardelijk aanvaard. 8.2. Gebruikelijke afwijkingen zijn geen reden voor reclame. 8.3. In geval van reclame is de verkoper slechts gehouden tot aanvulling of vervanging van de niet of niet deugdelijk geleverde goederen.Indien vervoer in opdracht van de verkoper door derden geschiedt,dient de opdrachtgever tijdig te reclameren conform de toepasselijke vervoerscondities,op straffe van verval van aanspraken op de verkoper. 8.4. Door de verkoper verstrekte opgaven en informatie met betrekking tot de goederen zijn vrijblijvend en bevrijden de opdrachtgever niet van zijn verplichtingen tot onderzoek van de goederen. 8.5. Bij gebruik en verbruik van geleverde goederen is de opdrachtgever volledig aansprakelijk voor het nakomen van wettelijke en andere voorschriften van bevoegde instanties. ARTIKEL 9 EIGENDOMSVOORBEHOUD 9.1. Zolang de opdrachtgever niet volledig aan al zijn betalingsverplichtingen jegens de verkoper heeft voldaan, blijft de verkoper eigenares van alle verkochte en/of geleverde goederen. 9.2. De opdrachtgever heeft niet het recht de goederen op enigerlei wijze te vervreemden of te bezwaren,zolang niet volledige betaling aan de verkoper heeft plaatsgevonden,behoudens en voorzover het de normale uitoefening van het bedrijf betreft. De opdrachtgever is verplicht de hieruit voortvloeiende vorderingen op derden aan de verkoper te verpanden,op straffe van een boete ter hoogte van 50 % van het factuurbedrag voor de geleverde goederen,met een minimum van € 2270,-. 9.3. Bij vermenging,verwerking,natrekking e.d. van de goederen met goederen van de opdrachtgever of derden,behoudt dan wel verkrijgt de verkoper de eigendom voor haar deel in het geheel van de bestaande of ontstane goederen. 9.4. Indien de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet nakomt,heeft de verkoper zonder dat een ingebrekestelling is vereist,het recht de haar in eigendom toebehorende goederen terug te nemen. Aan de verkoper en haar werknemers komt alsdan onherroepelijk het recht toe het terrein van de opdrachtgever te betreden en zich het feitelijk bezit van de geleverde goederen te verschaffen. 9.5. Vorderingen ter zake van verkoop van aan de verkoper geheel of gedeeltelijk toebehorende goederen alsmede rechten ter zake van een toekomstige uitkering vanwege een verzekeringsovereenkomst worden door de opdrachtgever aan de verkoper verpand. 9.6. Op verzoek van de verkoper verschaft de opdrachtgever onmiddellijk alle informatie met betrekking tot de geheel of gedeeltelijk in eigendom aan de verkoper toebehorende goederen. ARTIKEL 10 AANSPRAKELIJKHEID 10.1. De verkoper is niet aansprakelijk anders dan in artikel 8.3 bedoeld voor aanspraken of schade vanwege niet,niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van een opdracht ,behoudens en voorzover de opdrachtgever kan aantonen dat sprake is van opzet. 10.2. De verkoper is in geen geval aansprakelijk voor bedrijfsschade en/of gevolgschade. 10.3. De verkoper is niet aansprakelijk voor schade indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na kennis te hebben genomen van de schadeoorzaak de verkoper per aangetekend schrijven voor de schade aansprakelijk heeft gesteld. 10.4. De verkoper is in geen geval aansprakelijk voor schade van de opdrachtgever of derden in de volgende gevallen: - indien de opdrachtgever de veiligheidsvoorschriften,de gebruiksaanwijzingen en de waarschuwingen die van overheidswege en/of door de verkoper bij de goederen worden gegeven,niet nakomt en/of niet aan derden overhandigt; - de opdrachtgever het gebruik dat van de goederen kan worden gemaakt uitbreidt of het toelaat of mogelijk maakt dat derden voor andere doeleinden dan aangegeven de goederen kunnen aanwenden. ARTIKEL 11 GARANTIE 11.1. Elke vorm van garantie van de verkoper vervalt indien de goederen worden gebruikt anders dan waartoe zij zijn bestemd of anders dan volgens voorschrift. 11.2. De verkoper is na dat zij een aanspraak op garantie geldig heeft geoordeeld slechts gehouden tot aanvulling en vervanging van hetgeen gebrekkig werd geleverd. 11.3. De verkoper is nimmer gehouden op toegeleverde artikelen een garantie af te geven, die meer of andere zaken omvat, dan waarvoor hij van zijn toeleverancier garantie heeft verkregen. ARTIKEL 12 VRIJWARING De opdrachtgever is gehouden de verkoper te vrijwaren,dan wel schadeloos te stellen,voor alle kosten en schade waarin de verkoper mocht vervallen doordat derden een vordering op de verkoper instellen ter zake van enig feit,waarvoor aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever in deze algemene voorwaarden is uitgesloten. ARTIKEL 13 DERDENBEDING Alle bedingen betreffende de uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van de verkoper en betreffende de vrijwaring van de verkoper voor aanspraken van derden,zijn mede bedongen ten behoeve van degenen die in dienst zijn van de verkoper als van derden voor wier handelen dan wel nalaten de verkoper aansprakelijk kan zijn. ARTIKEL 14 BEEINDIGING 14.1. Indien de opdrachtgever met tijdige betaling of nakoming van andere verplichtingen jegens de verkoper in gebreke blijft,is de verkoper zonder ingebrekestelling bevoegd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen,onverminderd het recht van de verkoper op volledige vergoeding van geleden en te lijden schade en alle verdere rechten. 14.2. De bevoegdheid tot ontbinding op grond van artikel 14.1. komt de verkoper ook toe indien de verkoper oordeelt dat de opdrachtgever voorlopige surséance van betaling aanvraagt,in staat van faillissement wordt verklaard,conservatoir dan wel executoriaal beslag op goederen van de opdrachtgever wordt gelegd,dan wel een schuldsanering plaats vindt. 14.3. De geleden en nog te lijden schade zoals bedoeld artikel 14.1. bedraagt tenminste 10 % van de overeengekomen prijs,zonder dat de verkoper gehouden is aan te tonen dat deze schade is of zal worden geleden. 14.4. In geval van ontbinding op grond van artikel 14 is door de verkoper aan opdrachtgever verstrekt krediet direct opeisbaar, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. ARTIKEL 15 OVERMACHT 15.1. In geval van overmacht is de verkoper bevoegd haar leveringsverplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten,dan wel de overeenkomst te ontbinden,zonder tot enigerlei vergoeding van schade,kosten en interessen aan de opdrachtgever gehouden te zijn. 15.2. Onder overmacht aan de zijde van de verkoper wordt in ieder geval mede begrepen: a. schade ten gevolge van natuurrampen en/of stormschade; b. oorlog, oorlogsgevaar en/of elke andere vorm van gewapend conflict of dreiging hiervan waardoor de levering van de goederen wordt belemmerd; c. werkstakingen,gedwongen bedrijfssluiting,oproer en elke andere vorm van storing en/of belemmering door derden veroorzaakt; d. verlies of beschadiging van goederen bij transport; e. ziekte van een of meer bezwaarlijk te vervangen werknemers; f. wetgevende of administratieve maatregelen van overheidswege ; g. maatregelen opgelegd door organisaties of contractuele vormen van samenwerking waarbij de verkoper is aangesloten of waarvan zij deel uitmaakt en die de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever belemmeren; h. gebrek en/of storingen in de middelen van vervoer,productieapparatuur of energievoorzieningen; i. brand of andere ongevallen in het bedrijf van de verkoper; j. niet of niet tijdige levering aan de verkoper door leveranciers in Nederland en/of andere landen; k. stagnatie in Nederland en/of andere landen in aanvoer van goederen en/of energie. 15.3. Voert de verkoper ondanks de aanwezigheid van de in artikel 15.1 en 15.2 genoemde omstandigheden de leveringen en/of diensten uit, dan is zij gerechtigd alle door haar te maken kosten aan de opdrachtgever door te berekenen en van de overeenkomst af te wijken voor zover dit naar haar oordeel noodzakelijk is. ARTIKEL 16 NIETIGHEID Indien een van de bedingen van deze algemene voorwaarden nietig wordt geoordeeld,heeft dit geen gevolg voor de geldigheid van de overige bedingen van deze algemene voorwaarden. ARTIKEL 17 GESCHILLEN Alle geschillen tussen partijen zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de plaats van de vestiging van de verkoper onverminderd het recht van de verkoper om de opdrachtgever in het arrondissement van diens plaats van vestiging in rechte te betrekken. ARTIKEL 18 TOEPASSELIJK RECHT Het toepasselijke recht op alle transacties is dat van Nederland, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. ARTIKEL 19 BEKENDMAKING De algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de verkoper zijn gepubliceerd op het internet onder de domeinnamen www.crystalhome.com en www.amstelrot.com en www.estrelja.com .

Bekijk deze groep

Catalogue of CRYSTAL parts
A rich choice of crystal trimmings can be found from our gross trade section (minimum orders starting from about 100 pcs.) Please apply for our brochure. 0031-10-4762012 ( telephone) 0031 -10 476 0213 (fax) or send your e-mail to: info@crystalhome.com . For a brief impression you may take a view at the on-line rubric crystal parts - pampilles en cristal - brochure at the section higher up in the left column Un vaste assortiment de pièces en crystal est à votre disposition (minimum 100 expl.). Pour obtenir un catalogue on est prié d'appeler 0031-10-4762012 ou d'envoyer un faxe u à 0031 -10 - 476 0213 ou un e-mail à info@crystalhome.com . pour une brève impression voir: crystal parts - pampilles en cristal - brochure plus haut dans le colomne à gauche. info@crystalhome.com

Bekijk deze groep

Catalogue of BOBECHES /SCHAALTJES
Bobèches (schaaltjes), nieuwe serie. Modellen: CRY-B54 loodkristal, machinaal geperst (foto). Leverbare afmetingen en uitvoeringen: zoals vermeld naast de tekening. CRY-B55 = handgeslepen loodkristal AMS 677 = geperst zuiver glas Prijzen: op aanvraag.

Bekijk deze groep

Een schat aan kristallen luchters...
Onze toonkamers geven u een concrete indruk van de rijkdom aan soorten en modellen in kristallen verlichting. U staat een sfeervolle ontvangst te wachten. Voor een afspraak kunt u bellen: 0031(0)10 - 476 2012 of langsgaan bij een van onze verdelers (zie rechterkolom op deze site: Kroonluchters 'live').

Bekijk deze groep

klassiek en duurzaam !
Om de sfeer van uw huis of kantoor een gloedvol accent te geven, biedt Crystalhome een royale keuze aan traditionele kristallen luchters.(Foto: Wladimir mandluchter / sac à perles).

Bekijk deze groep

kristallen lampen te kust en te keur
Graag tot ziens in onze showrooms te Rotterdam! Nos salles d'exposition à Rotterdam - soyez les bienvenus ! You will be most welcome to our exhibition of crystal lighting in Rotterdam !

Bekijk deze groep

Moderne Sierverlichting - illumination moderne
Het assortiment Crystalhome lampen omvat deze ook een collectie wand- en tafellampen van artisanaal verwerkt glas. Ideaal als sfeervol accent in een modern interieur. Série de lampes à table et appliques en verre artisanal. Pour ajouter d'ambiance aux intérieurs modernes.

Bekijk deze groep

testgroep Serie Alamode
Deze serie luchters paart een moderne luchtige uitstraling aan het gebruik van prachtig Boheems kristal. Met verfijning ontworpen en uitgevoerd.

Bekijk deze groep

 
Boheems kristal, uw investering waard
Een stijlvolle kroonluchter kopen doe je met een gerust hart bij Crystalhome ©. Daar vind je een schitterende selectie van Boheemse kroonluchters uit eigen import verkregen. Bent u aan een Boheems kristallen luchter toe, dan kan deze uit voorraad worden aangeschaft (zie rechter kolom van deze site met zicht op de showroom).

De schittering van Boheems kristal
La lumiére du cristal de Bohème réflêt en cette montgolfière dans toute sa richesse.

Soms is het geen goud, maar kristal wat er blinkt. ...
informatie - bestelling - ordering - commandes: crystalhome © 0031 - (0) 650 636319 amstelot@gmail.com

Binnenkijken in de showroom
crystalhome © staat voor stijl en kwaliteit in Boheems kristallen luchters

zoek zelf uw luchter uit, in de showroom
Showroom in/salle d'exposition à Rotterdam (NL) informations et commandes / information and ordering : crystalhome © 0031 - (0) 650 636319 amstelot@gmail.com

Sfeer en ambiance in elk jaargetij nu betaalbaar
Kroonluchter FLORALIS /6 lichten

Maria Theresa luchter - lustre Marie Thérèse
transparence - brilliance - raffinement

Parelend kristal typeert de Boheemse luchter - voici la richesse du vrai cristal de Bohème
De volle schittering en ambiance van Boheems kristal - la pleine richesse et l'atmosphère qu'apportent le cristal de Bohème

Lustre pour table Marie-Thérèse
Tafellamp Résidence, in Maria Theresa-stijl

Design Boheems glaswerk te koop
Design Boheeems glaswerk,vazen,schalen,glazen en karaffen

 
Meer nieuws
Crystal chandeliers parts glass expert specialist

Crystalhome © offers chandeliers in many styles. Maria Theresa chandeliers ...

Wie kozen reeds voor

de sublieme kwaliteit van Crystalhome © kristallen verlichting? Wij leverde...

Onderdelen Chandelier Crystal parts Components Pièces cristal

Pour une impression voir PIÈCES PARTS ONDERDELEN CRISTAL modellen overzicht...

Soms is het geen goud, maar kristal wat er blinkt. ...

informatie - bestelling - ordering - commandes: crystalhome © 0031 - (...

Boheems kristal is van blijvende waarde

Boheems kristal is vaak geïmiteerd. Maar de bijzondere kwaliteiten van dit ...

zoek zelf uw luchter uit, in de showroom

Showroom in/salle d'exposition à Rotterdam (NL) informations et commande...

Sfeer en ambiance in elk jaargetij nu betaalbaar

Kroonluchter FLORALIS /6 lichten ...

SHOWROOM - salle d exposition - service complet France België Belgique Nederland Deutschland

...

Maria Theresa luchter - lustre Marie Thérèse

transparence - brilliance - raffinement...

Parelend kristal typeert de Boheemse luchter - voici la richesse du vrai cristal de Bohème

De volle schittering en ambiance van Boheems kristal - la pleine richesse e...

Lustre pour table Marie-Thérèse

Tafellamp Résidence, in Maria Theresa-stijl...

Design Boheems glaswerk te koop

Design Boheeems glaswerk,vazen,schalen,glazen en karaffen ...

 
 
Boheems kristal, uw investering waard
De schittering van Boheems kristal
Zoekt u stijlvolle meubelen ?
 
Nieuwsbrief
Aanmelden:
Naam:

Emailadres:

Gewenste versie:
HTML Tekst

Opzeggen:
Email: